Globalna polityka prywatności

Nasza troska o ochronę prywatności: Tyco przykłada dużą wagę do kwestii prywatności. Stworzyliśmy niniejszą Globalną politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób Tyco oraz nasze podmioty powiązane na całym świecie gromadzą, wykorzystują, ujawniają, przesyłają i przechowują dane. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych informujemy wszystkich pracowników Tyco o zasadach prywatności i bezpieczeństwa oraz zdecydowanie egzekwujemy przestrzeganie naszych mechanizmów chroniących prywatność. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych zachęcamy do przeczytania niniejszej polityki prywatności oraz zapoznania się z naszymi działaniami w tym zakresie, natomiast w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.

Gromadzone przez nas dane mogą być przesyłane lub udostępniane podmiotom powiązanym z Tyco lub zewnętrznym usługodawcom, którzy w naszym imieniu świadczą usługi na całym świecie, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Tyco zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, które są przetwarzane lub przesyłane pomiędzy podmiotami Tyco. Dbamy także, aby ​​nasi dostawcy, partnerzy biznesowi, wykonawcy oraz inne osoby trzecie odpowiednio chroniły dane powierzane im przez Tyco.

Dane osobowe, które gromadzimy:

– „Dane osobowe” to informacje, które pozwalają zidentyfikować lub skontaktować się z konkretną osobą. Należą do nich: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz preferencje dotyczące kontaktu.
– Gromadzimy dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Gromadzenie danych ograniczamy do informacji niezbędnych do realizacji celów biznesowych.
– Możemy również prosić o podanie określonych danych identyfikacyjnych, ale tylko w szczególnych okolicznościach, takich jak zakładanie konta w Tyco, przedłużanie kredytu handlowego lub rozpatrywanie podania o pracę w Tyco.
– Tyco może udostępniać gromadzone dane osobowe innym spółkom z grupy Tyco oraz zewnętrznym usługodawcom, świadczącym usługi w naszym imieniu; podmioty te wykorzystują dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Możemy również łączyć gromadzone dane osobowe z innymi danymi, aby oferować nasze produkty i usługi oraz je udoskonalać.
– Ponadto możemy gromadzić informacje dotyczące korzystania z naszych stron internetowych, wykorzystując różne technologie, w tym pliki cookie.

Powiadomienia i wybór:

– Powiadamiamy o rodzajach gromadzonych danych osobowych, celu ich gromadzenia oraz typach podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy te dane. Powiadamiamy także o zamiarze wykorzystania lub ujawnienia zgromadzonych danych w celu innym niż ten, dla którego zostały pierwotnie zgromadzone.
– Gdy gromadzimy dane osobowe, oferujemy możliwość rezygnacji z przetwarzania ich w celach marketingowych. Można także zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości reklamowych, kontaktując się z nami w sposób wskazany w niniejszej polityce prywatności. Ponadto każda reklamowa wiadomość e-mail zawiera odnośnik pozwalający na rezygnację z tego typu komunikatów.
– Możliwe jest również wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej.

Wykorzystywanie danych osobowych:

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia zgodnej z prawem działalności gospodarczej, a w szczególności:
– aby spełniać prośby użytkowników kierowane do nas lub do innych podmiotów zaangażowanych w realizację transakcji;
– aby świadczyć zamówione usługi lub przeprowadzać transakcje, takie jak dostarczanie informacji na temat produktów lub usług Tyco, przetwarzanie zamówień na produkty, rejestrowanie zakupionych produktów, wymiana instrukcji obsługi, obsługa roszczeń gwarancyjnych oraz odpowiadanie na prośby związane z obsługą klienta;
– aby personalizować doświadczenia użytkowników podczas ich wizyty na naszej stronie internetowej, ułatwiać nawigację i monitorować wykorzystanie strony internetowej;
– aby zapewniać pomoc związaną z uzyskanymi od nas produktami lub usługami;
– aby informować o produktach i usługach oferowanych przez Tyco, które mogą być interesujące dla użytkownika oraz aby wysyłać ankiety badające wykorzystanie produktów i usług Tyco;
– aby kontaktować się w celu oceny zadowolenia klienta, przeprowadzenia badań rynkowych lub w związku z niektórymi transakcjami;
– w związku z podaniem o pracę lub zapytaniem;
– aby monitorować i rejestrować rozmowy, czaty i inne formy interakcji;
– aby prowadzić działalność biznesową i zarządzać ryzykiem, w tym chronić prawa i majątek Tyco oraz innych podmiotów, zapewniać zgodność z przepisami prawa i wewnętrznymi zasadami firmy, w celu przeprowadzenia audytu i zapewnienia bezpieczeństwa; oraz
– aby doskonalić nasze produkty i usługi.
– Nigdy nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani wypożyczać zgromadzonych danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych nieosobowych:

– Gromadzimy także „dane nieosobowe”, czyli informacje, których forma nie pozwala na bezpośrednią identyfikację konkretnej osoby. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przesyłać i ujawniać dane nieosobowe w dowolnym celu.
– Dane zbiorcze (zagregowane) są traktowane jako dane nieosobowe w rozumieniu niniejszej polityki prywatności.
– Jeśli powiążemy dane nieosobowe z danymi osobowymi, powiązane dane będą traktowane jako dane osobowe na czas trwania tego powiązania.

Przechowywanie danych osobowych:

– Tyco przechowuje gromadzone dane osobowe przez okres konieczny do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest dozwolony przez prawo.

Dostęp do danych osobowych:

– Użytkownik może zadbać o dokładność, kompletność i aktualność swoich danych kontaktowych i preferencji, logując się na swoje konto, jeśli je posiada.
– Użytkownik może także skontaktować się z nami na adres podany poniżej, aby przejrzeć i poprawić swoje dane osobowe, jeśli okażą się niedokładne; może także zażądać ich usunięcia, o ile Tyco nie musi ich przechowywać zgodnie z przepisami prawa lub w uzasadnionych celach biznesowych.
– Możemy odmówić rozpatrywania żądań, które uznamy za zbyt częste, które będą wymagały nieproporcjonalnych nakładów technicznych, które naruszają prywatność innych osób oraz które dotyczą danych, do których dostęp nie jest zapewniony lokalnymi przepisami.
– Aby zażądać dostępu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych, należy skontaktować się z dyrektorem ds. prywatności, Norą Kurzovą, pod adresem tycocommunications@tyco.com.

Przesyłanie danych do innych podmiotów:

Podmioty powiązane z Tyco oraz autoryzowane podmioty zewnętrzne:

– Tyco może udostępniać gromadzone dane osobowe swoim podmiotom powiązanym na całym świecie oraz autoryzowanym zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na rzecz Tyco do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności. Przykładowo Tyco udostępnia gromadzone dane osobowe podmiotom, które świadczą usługi takie jak przetwarzanie danych, realizacja zamówień klientów, dostawa produktów, zarządzanie i optymalizacja danych klientów, obsługa klienta, analizy zgodności, oceny zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz prowadzenie badań rynkowych i zadowolenia klientów.
– Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.
– Podmioty te mogą znajdować się w krajach, w których Tyco prowadzi działalność i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do innych celów; ponadto są zobowiązane do postępowania zgodnego z niniejszą polityką prywatności i muszą stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony tychże danych.

Przesyłanie danych za granicę:

– Gromadzone dane mogą być przesyłane i udostępniane firmom z całego świata, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Dane mogą być przesyłane do dowolnego miejsca na świecie, w którym Tyco prowadzi działalność, w tym do krajów, gdzie obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony prywatności danych jak w kraju użytkownika. W takich przypadkach Tyco dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

Pozostałe postanowienia:

– Tyco może ujawnić dane osobowe, jeśli zostanie do tego zobowiązany prawnie wskutek wniesienia skargi, wniosku albo otrzymania wezwania od władz lokalnych i państwowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim. Możemy również ujawnić dane użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne lub wskazane w trosce o bezpieczeństwo narodowe, porządek publiczny, przestrzegania prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym.
– Tyco może ujawnić zgromadzone informacje, jeśli stwierdzi, że ujawnienie danych jest zasadnie konieczne do egzekwowania naszego regulaminu, innych praw umownych lub przepisów prawa albo w celu ochrony naszej działalności lub pracowników. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, jeśli ogłosimy upadłość lub nastąpi przekazanie aktywów lub prawa własności w związku z proponowaną lub zrealizowaną reorganizacją przedsiębiorstwa, taką jak fuzja, przejęcie, sprzedaż lub inna forma dysponowania podmiotami biznesowymi.

Bezpieczeństwo:

– Podawanie danych osobowych (osobiście, przez telefon, Internet lub w innych sposób) zawsze wiąże się z ryzykiem, a żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna ani odporna na ataki hakerów. Aby zapobiegać tym zagrożeniom i je minimalizować, Tyco zapewnia odpowiednie techniczne, administracyjne i organizacyjne środki zabezpieczające.
– Środki te obejmują, gdy to możliwe, zapory sieciowe, bezpieczne serwery, szyfrowanie, wdrażanie procesów i systemów zarządzania prawami dostępu, staranny dobór podmiotów przetwarzających dane oraz innych środków technicznych zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Gdy to wskazane, możemy również tworzyć kopie zapasowe oraz stosować inne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych. Jeśli dana część strony internetowej Tyco obsługuje transakcje internetowe, stosujemy przyjęte w branży zabezpieczenia, takie jak protokół SSL („Secure Sockets Layer”), który chroni poufność i bezpieczeństwo transakcji internetowych.
– Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła, które zostało przez nas podane lub wybrane samodzielnie przez użytkownika. Nie należy udostępniać hasła innym osobom. Użytkownik powinien poinformować nas niezwłocznie o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystaniu swoich danych lub hasła.

Pliki cookie i inne technologie:

– Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nasz serwer może przesłać mały plik tekstowy (plik cookie) na dysk twardy użytkownika. Zazwyczaj pliki cookie umożliwiają gromadzenie pewnych informacji o komputerze, takich jak adres IP, system operacyjny komputera, rodzaj przeglądarki oraz adres strony, z której nastąpiło przekierowanie. Pliki cookie pomagają zapewniać użytkownikom wygodniejsze korzystanie ze strony internetowej. Unikalny plik cookie pomaga zidentyfikować użytkownika podczas kolejnej wizyty, przypomina, które podstrony odwiedził, eliminuje potrzebę ponownego wprowadzania hasła podczas wizyty, a także przypomina zawartość koszyka, jeśli podczas poprzedniej wizyty transakcja nie została ukończona. Pliki cookie są również używane do analizy ruchu na stronie internetowej oraz tworzenia anonimowych profili demograficznych, służących do poprawy jakości naszych usług.
– Tyco może również korzystać z sygnałów nawigacyjnych (znanych także jako „web beacons”, „niewidoczne obiekty gif” oraz „znaczniki pikselowe”) na niektórych podstronach. NIE korzystamy z tych narzędzi do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Sygnały nawigacyjne to małe pliki graficzne umieszczone na stronie internetowej, które liczą liczbę gości na stronie, uzyskują dostęp do niektórych plików cookie i/lub pomagają nam w mierzeniu skuteczności konkretnych treści. Możemy umieszczać sygnały nawigacyjne także w reklamowych wiadomościach e-mail oraz newsletterach, aby móc określić, czy zostały otwarte oraz czy zawarte w nich odnośniki zostały użyte. Informacje te służą jedynie doskonaleniu naszych usług.
– Użytkownik może wybrać stopień akceptacji plików cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik może wybrać akceptowanie wszystkich plików cookie, otrzymywanie powiadomień o nowych plikach cookie oraz odrzucanie wszystkich plików cookie. Jeśli nie wybrano odrzucania plików cookie, nasz system prześle plik cookie po zalogowaniu się na naszej stronie. Uwaga: jeśli pliki cookie są odrzucane, użytkownik może nie być w stanie zobaczyć niektórych części strony internetowej Tyco, która mogłaby poprawić jego wrażenia z wizyty na stronie. Wyłączenie plików cookie oznacza, że sygnały nawigacyjne nie będą w stanie śledzić aktywności danego użytkownika. Sygnał nawigacyjny może jednak nadal gromadzić informacje o wizytach poprzez adres IP, ale informacja ta nie będzie miała niepowtarzalnego charakteru. Należy pamiętać, że niektórzy z naszych partnerów biznesowych, których treść jest powiązana ze stroną internetową Tyco, mogą również korzystać z plików cookie lub sygnałów nawigacyjnych. NIE mamy dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie Tyco

Odnośniki do stron i usług innych niż Tyco:

– Strona internetowa Tyco, nasze produkty i usługi mogą zawierać odnośniki do stron internetowych, podmiotów i usług podmiotów zewnętrznych. Nasze produkty i usługi mogą również oferować produkty lub usługi podmiotów zewnętrznych, w tym naszych autoryzowanych partnerów biznesowych. Dane gromadzone przez podmioty zewnętrzne podlegają zasadom polityki prywatności tychże podmiotów. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów zewnętrznych. Tyco nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności i zawartość stron internetowych podmiotów zewnętrznych.

Dzieci:

– Nie gromadzimy świadomie żadnych danych od dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli odkryjemy, że zgromadziliśmy takie dane, usuniemy je tak szybko, jak to możliwe.

Pytania dotyczące prywatności:

– W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub sposobów, w jaki Tyco wykorzystuje dane osobowe, zachęcamy do kontaktu z dyrektorem ds. prywatności, Norą Kurzovą, pod adresem tycocommunications@tyco.com.

Modyfikacje niniejszej polityki prywatności:

Tyco może okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności. W przypadku zasadniczych zmian umieścimy powiadomienie na naszej stronie, wraz ze zaktualizowaną polityką prywatności. Użytkownik podlega zaktualizowanym postanowieniom polityki prywatności i z tego względu powinien zapoznawać się okresowo z jej aktualną treścią.